اثرات نامتقارن درآمد‌های نفتی بر کسری بودجه دولت در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد شهری- منطقه ای، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

چکیده

درآمد­های نفتی و اتکای جوامع نفت­خیز به این منبع درآمدی به همراه نوسانات شدید قیمت نفت اثرات نامطلوب و زیان­بار اقتصادی فراوانی را به همراه داشته است. در دهه­های اخیر عمده منابع تأمین­کننده درآمد دولت در ایران، درآمد­های حاصل از فروش نفت بوده است. از این رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن همواره بودجه را دچار نوسان می­کند و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می­دهد. اگرچه کسری بودجه اندک و غیر­مستمر می­تواند در فعال­سازی اقتصاد نقش مثبتی داشته باشد، اما کسری بودجه زیاد و مستمر آثار نامطلوبی بر عملکرد اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درآمد­های نفتی بر کسری بودجه ایران با استفاده از داده­های فصلی، طی دوره 1394:4-1370:1 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون کوانتایل دردهک­های مختلف تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد اثر درآمدهای نفتی بر کسری بودجه در دهک های مختلف کسری بودجه برابر نبوده و در سطوح پایین و بالای درآمدهای نفتی (دهک های ابتدائی و انتهایی) این اثر مثبت شدیدتر می باشد. با اجرای باز نمونه­گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل از تخمین رگرسیون چندک نیز در مدل تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Asymmetric Effect of Oil Revenues on the Budget Deficit in Iran: Quantile Regression Approach

نویسندگان [English]

  • hossein asgharpoor 1
  • zeinab baradaran 2
1 Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Tabriz University
2 PhD student in Urban-Regional Economics, Faculty of Economics and Management, Tabriz University
چکیده [English]

The oil revenues and the reliance of oil-rich societies on this source of income, along with volatility of oil price, have had many undesirable and harmful economic effects. In recent decades, the major sources of revenue for the government in iran have been revenues from oil sales. Therefore, volatility of oil price and the change in its sales value always cause volatility in budget and affect the budget deficit. Although little and unsustainable budget deficit can have a positive effect on the activation of the economy, a high and sustained budget deficit will unfavorable effects on economic performance. Using of seasonal data over the period of 1991:2-2016:1, this study investigates the effectof oil revenues on iran's budget deficit. To do so, the research model has been estimated in different deciles using a Ordinary Least Squares regression and Quantile regression. The results indicate that, as oil revenues rises, the budget deficit is increased. On the other hand, there is a non-linear relationship between oil revenues and budget deficits, because as the results of the research show, in primary and last deciles, the effect of oil revenues on the deficit is more than on intermediate deciles.with the implementation of resampling (Bootstrap) as the results estimation quantile regression of the model was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Revenues
  • Budget Deficit
  • Non-Linear Relationship
  • Quantile Regression
  • Bootstrap