کلیدواژه‌ها = روش مؤلفه‌های اصلی و پنل دیتا (داده‌های تلفیقی)
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی رابطة بین گسترش روابط تجاری با توسعة بازار مالی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-124

کامران مانی