نویسنده = محمد علی ابوترابی
تعداد مقالات: 2
1. توسعه مالی، رانت منابع طبیعی و سرمایه فیزیکی در ایران: نفرین یا موهبت منابع؟

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-17

محمد علی ابوترابی؛ فرزانه احمدیان یزدی