نویسنده = زهرا نصراللهی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر باروری بر رفاه خانوار در ایران، با توجه به سرمایه انسانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-180

زهرا نصراللهی؛ مرضیه اسفندیاری؛ راضیه غلامی


2. ارزیابی عوامل موثر بر محیطزیست و توسعه پایدار در گروه کشورهای منا و OECD بر اساس مدل STIRPAT

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 127-148

محدثه سادات هاشمی؛ زهرا نصراللهی؛ سعید بامری