نویسنده = یداله دادگر
تعداد مقالات: 4
2. الگوهای اقتصاد رفتاری و ظرفیت اصلاح رویکردحاکم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-88

یداله دادگر


3. پیش‌درآمدی بر ملاحظات میان‌رشته‌ای اقتصاد

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-71

یداله دادگر


4. اخلاق و اقتصاد: پیوندی ساختاری، دو‌طرفه، و پایدار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-52

یداله دادگر